Home
Home
Buro
 • Buro

Buro Hofsteden BV

Buro Hofsteden is in september 2012 opgericht. Eigenaar van Buro Hofsteden is Hans Hofman. Hans heeft, met de oprichting van zijn eigen bureau, een lang gekoesterde wens tot verzelfstandiging in vervulling gebracht. Buro Hofsteden is voortgekomen uit ontwerpbureau Grounds. Door de multidisciplinaire achtergrond en aanpak van Buro Hofsteden worden zowel landschapsarchitectonische als stedenbouwkundige vraagstukken en de combinatie hiervan op een originele maar ook gedegen manier beantwoord. Buro Hofsteden werkt zowel zelfstandig als in multidisciplinaire, op projectbasis samengestelde, teams voor verschillende opdrachtgevers, zoals gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars.

Samenwerken
 • Samenwerken

Samenwerken

Buro Hofsteden opereert binnen een breed netwerk van experts met deskundigheid op diverse vlakken. Buro Hofsteden kent meerdere partners waarmee op een frequente en continue basis wordt samengewerkt op het gebied van planeconomie, ruimtelijke ordening, onderzoeken en architectuur. Daarnaast bestaat er een nauwe samenwerking met diverse adviseurs op het gebied van civiele techniek, ruimtelijke ordening en contractbeheersing. Zo kunnen we gezamenlijk een gefundeerd advies geven binnen een breed scala aan vraagstukken.

Hans Hofman
 • Hans Hofman

Hans Hofman

Hans heeft al meer dan 15 jaar ervaring binnen het vakgebied. Hans is zowel geschoold en ervaren in landschapsarchitectuur als in stedenbouw en staat als stedenbouwkundige geregistreerd in het architectenregister. Voorafgaand aan zijn Masterstudie stedenbouw te Amsterdam heeft Hans een studie genoten in tuin- en landschapsinrichting te Velp. Hans heeft, voordat hij als zelfstandige verder ging, in de rol van atelierhoofd een aantal jaren leiding gegeven aan het ontwerpteam van Grounds. Daarvoor heeft hij bij diverse grote en middelgrote stedenbouwkundige bureaus gewerkt zoals KuiperCompagnons, Movares, Pouderoyen Compagnons en BRO.

Download hier het CV van Hans

Projecten
 • Portfolio

Projecten

Door de multidisciplinaire achtergrond en aanpak van Buro Hofsteden worden zowel landschapsarchitectonische als stedenbouwkundige vraagstukken en de combinatie hiervan op een originele en creatieve, maar tegelijkertijd gedegen en goed doordachte manier beantwoord. Buro Hofsteden heeft ervaring op alle schaalniveaus, van structuurvisie tot gedetailleerd inrichtingsplan. Daarnaast kan Buro Hofsteden zowel ‘rode’ (stedenbouwkundige) als ‘groene’ (landschappelijke) vraagstukken aan, maar vooral de combinatie van deze twee is een sterk punt van het bureau.

Ga naar de projecten →

Werkwijze
 • Werkwijze

Werkwijze Buro Hofsteden

De tijd van de architect als bouwmeester is voorbij. In mijn visie heb ik als architect van Buro Hofsteden dan ook vooral een rol als integraal adviseur. Een belangrijk kenmerk van een goede adviseur is m.i. het “goed kunnen luisteren”. Deze eigenschap is zeer belangrijk voor het boven water krijgen van de juiste vraag. De adviseur is iemand die de “verschillende ‘talen’ van de betrokkenen spreekt en het vermogen bezit om deze te kunnen vertalen naar de ‘taal’ van de ander. Buro Hofsteden heeft een werkmethode, waarbij rekenen en tekenen altijd hand in hand gaan. Hierdoor zijn tussentijdse toetsen op haalbaarheid en maakbaarheid te allen tijde mogelijk en worden verrassingen op een later moment in het proces voorkomen.

Ontwerp en Techniek
 • Techniek
 • Techniek

Techniek

Hans Hofman van Buro Hofsteden heeft, mede door zijn ruime ervaring, een goed gevoel voor de technische uitvoerbaarheid, maakbaarheid en haalbaarheid van een ontwerp. Wilt u de technische uitwerking verder brengen dan een definitief ontwerp, dan kan Buro Hofsteden dit ook aanbieden. Buro Hofsteden kent namelijk een nauw samenwerkingsverband met diverse civieltechnische bureaus. Door de kracht van verschillende disciplines te bundelen, beschikken we samen over de kracht om totaaloplossingen te bieden, de integrale kwaliteit te waarborgen en u als opdrachtgever te ontzorgen.

Opdrachtgevers
Opdrachtgevers
Planeconomie
 • Planeconomie

Planeconomie

Behalve bij de ruimtelijke component van uw opgaven kan Buro Hofsteden u ook bijstaan bij planeconomische vraagstukken. Om ook op dit gebied een zo hoog mogelijke kwaliteit te kunnen garanderen, kent Buro Hofsteden een nauw samenwerkingsverband met Van Gestel Advies. Van Gestel Advies is een onafhankelijk adviesbureau, gespecialiseerd op het gebied van planeconomie in brede zin. Werkzaamheden die wij veelvuldig en met veel succes hebben uitgevoerd zijn o.a.: • haalbaarheidsstudies en (grond)exploitatieberekeningen • risicoanalyse en risicomanagement • toepassing van Wro (exploitatieplannen en kostenverhaal) • opstellen van exploitatieplannen • opstellen van anterieure overeenkomsten

Maatschappij en Participatie
 • Maatschappij en Participatie
 • Maatschappij en Participatie
 • Maatschappij en Participatie
 • Maatschappij en Participatie

Maatschappij & Participatie

De tijd van de architect als bouwmeester is volgens ons voorbij. Buro Hofsteden wil graag midden in de maatschappij staan. Wij maken dan ook geen ‘over-de-schutting-ontwerpen’. Een groot deel van de ontwerpen komt tot stand in processen waar participatie, inspraak en communicatie een belangrijke rol spelen. Veel van onze ontwerpen worden gemaakt i.s.m. bewoners, dorpsraden, ondernemersverenigingen etc. Een aantal van deze projecten is reeds afgerond en uitgevoerd, met tevreden deelnemers als mooiste eindresultaat.

Daarnaast participeert Buro Hofsteden ook in initiatieven met een Non-profit karakter. Zo heeft Hans als secretaris zitting in het bestuur van de Stichting DOE! (voluit: Stichting De Ontwerpers van Ede) en het bestuur van de VIBA (Vereniging voor Integrale Biologische Architectuur).

Nieuws
Nieuws
 • 'Smagtenbocht
 • 'Smagtenbocht
 • 'Smagtenbocht
 • 'Smagtenbocht
 • 'Smagtenbocht
 • 'Smagtenbocht

Gemeenteraad Bladel akkoord met inrichtingsplan Sportpark De Smagtenbocht

In juli 2022 droeg de gemeenteraad van de gemeente Bladel het college van B&W op om, samen met de gebruikers van Sportpark De Smagtenbocht, een plan voor de herinrichting van het sportpark te maken, dat zowel noodzakelijke als wenselijke aanpassingen bevat.
Buro Hofsteden bv heeft voor de gemeente Bladel het plan voor de herinrichting van Sportpark De Smagtenbocht opgesteld. Donderdagavond heeft de gemeenteraad van de gemeente Bladel ingestemd met de plannen voor de herinrichting van het sportpark. Dit besluit, dat streeft naar een toekomstgerichte ontwikkeling van het sportpark, is gemaakt in samenspraak met de gebruikers.

Productontwikkeling
 • Productontwikkeling
 • Productontwikkeling
 • Productontwikkeling

Product ontwikkeling

Naast concrete opgaven voor diverse opdrachtgevers doet Buro Hofsteden ook aan productontwikkeling. Door het ontwikkelen van nieuwe producten en concepten tracht Buro Hofsteden verbeteringen te bewerkstelligen aan de ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid van Nederland. Deze producten zijn divers van karakter: het kan gaan om een concreet product in de vorm van een nieuw groendak of een nieuw type parkeergarage of een nieuwe aanpak van een probleem of ruimtelijk concept, zoals een duurzame winkelstraat in Ede.

Onderzoek
 • Onderzoek

Onderzoek & Advies

Naast het opstellen van ontwerpen kunt u Buro Hofsteden ook inzetten voor diverse vormen van onderzoek en advies. Dit kan bijvoorbeeld een onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van een gebied of object. Daarnaast verzorgd Buro Hofsteden adviezen op het grensvlak van ruimtelijke ordening en juridische zaken. Denk hierbij aan adviezen en onderbouwingen t.b.v. ruimtelijke geschillen (rechtsbijstand), second opinion, mediation etc.

Contact
 • Contact Arnhem
Bezoekadres
Oranjestraat 21
6812CK Arnhem
Nederland

Stuur een Email:

hans@burohofsteden.nl

Of bel:

06 155 190 32


Of via sociale media:


Ruitmelijke Ordening
 • Ruimtelijke Ordening
 • Ruimtelijke Ordening
 • Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening

Buro Hofsteden heeft, naast kennis van ruimtelijke strategie en ontwerp, ook ervaring met het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen en bestemmingsplannen. Wij helpen u dan ook graag met het opstellen van de voor de realisatie van uw plannen noodzakelijke juridisch-planologische documenten. Het opstellen van een ‘goede ruimtelijke onderbouwing’ kan Buro Hofsteden geheel in eigen beheer voor u verzorgen. Wij helpen u daarnaast echter ook graag bij het juridisch verankeren van uw plan in een goed en flexibel bestemmingsplan. Dit doen wij in combinatie met Projectburo bv of één van onze andere partners in ons netwerk van vaste samenwerkingsverbanden.

Internationaal
 • Internationaal
 • Internationaal
 • Internationaal
 • Internationaal
 • Internationaal
 • Internationaal
 • Internationaal
 • Internationaal
 • Internationaal
 • Internationaal
 • Internationaal
 • Internationaal
 • Internationaal
 • Internationaal
 • Internationaal
 • Internationaal
 • Internationaal
 • Internationaal

Buro Hofsteden goes international

In addition to projects in The Netherlands, Buro Hofsteden bv is active in more and more projects abroad. In 2014 Buro Hofsteden bv has done projects in Ivory Coast (West Africa) and Morocco. In 2016 China has been added to the list. In the beginning the goal of the journey to China was teaching at the universities of Nanjing and Wuhan as a part of the program “International Teaching”. These activities have led to a design project.

In a ‘multi discipline team’ consisting of people form Ningbo Urban Planning & Design Institute (NUPD, China) KuiperCompagnons, ConnectingCities, N.L.U.D. and Citilinks. Buro Hofsteden has contributed to the creation of an integral Masterplan for the Xiaojia River District. This agricultural landscape, seized between two mountain ridges and the river Xiaojia Jiang lies on the edge of the city of millions called Ningbo. The planning area has a surface of 22 km2. By using the integral spatial strategy based on the landscape and ecological qualities and values, social developments, cultural ambitions and local, economical potentials, a Masterplan has come alive that supplies tools for the future development of the area. This strategic design has won a the first prize in a prestigious regional design competition in China. Now the design has been submitted in a national competition.

Hosted on Hostnet. Copyright © 2013 Buro Hofsteden